วันอาทิตย์, เมษายน 30, 2560

15-19 พค.2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 51/2560 สมุทสงคราม


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทรสงคราม 
ร่วมกับโซล่าเซลล์ไทยแลนด์.com 
ภูมิใจเสนอ 
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 2560 
คนไทยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 2560  สัมมนาฟรี cctv 
เรียนฟรี กล้องวงจรปิด 2560 เรียนฟรี cctv
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด2560 อบรมฟรี cctv

ภาพกิจกรรมที่จัดผ่านมาแล้ว 


สัมมนาฟรีระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน นนทบุรี 
50/2559

ภาพทั้งหมด
https://goo.gl/photos/69R7t8r6BQfs7G8D8


ขั้นตอนการรับสิทธิ์ 
อบรมฟรี กล้องวงจรปิด พลังงานโซล่าเซลล์ 

ทุกขั้นตอน ต้องทำใน Computer เท่านั้น

5.กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่ 
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด system CCTV 3g GPS 51/2560 สนพ. สมุทรสงคราม
https://www.facebook.com/events/1917982381815217/

6.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน 

แจ้งชื่อ นามสกุล 
ความตั้งใจเมื่อได้เรียนกล้องวงจรปิด ระบบกล้องวงจรปิด พลังงานโซล่าเซลล์แล้วจะนำไปใช้ประโยชน์ ด้านใด 
แจ้งจังหวัดที่จะนำไปใช้งาน ด้วย 
(สมัครมาไม่เข้าระบบแล้ว ยืนยันตนภายใน 90 วันระบบจะลบ และท่านต้องสมัครเข้ามาใหม่ ยืนเอกสาร และลำดับการอนุมัติจะย้ายลงไปลำดับล่างสุด)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1132.0.html

7.กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
(ไม่กรอกแบบฟรอม์ สิทธิ์ของท่านจะถูกข้ามไป ต่อลำดับท้ายสุดจนกว่าจะกรอกครบ)


http://goo.gl/forms/lBe5fRZH2c

8.โหลดใบสมัคร
แล้วเขียนด้วยลายมือ รายละเอียดต้องมีครบ ตามความเป็นจริงไม่ครบจะไม่พิจราณาใบสมัคร 


(ตัวอย่างใบสมัคร มีเพียง ครึ่งใบ ใบสมัครต้องมีลายเซ็นต์ผู้สมัครทุกใบ)

สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิก ที่รายงานตัวแล้วเท่านั้น  (เขียนด้วยลายมือ เท่านั้น)
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1146.0.html

หมายเหตุ 


8.1ติดขัดการสมัคร ส่งสำเนาเอกสารตามประเภทของท่านที่เข้า สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด ขีดคล่อมและ เขียน "สมัครสัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด" ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนการค้า 
มาที่ 
mrkai999solarcell(at)gmail.com 

กรุณาใช้เมลล์เดียวกับที่ใช้สมัคร ส่งเอกสารมา 

9.ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ ฝึกอบรม อบรมฟรีCCTV สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,27.0.html

10.ตารางสัมมนาฟรีอบรมฟรีCCTV  ประจำปี 2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2016 by solar cell thailand team
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/board,26.0.html

11. ผลงานการอบรมฟรีCCTV  ประจำปี 2560 สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2016 Free CCTV Training อบรมฟรี กล้องวงจรปิดเขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับสัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด แล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในด้านใด? 
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม อบรมฟรี กล้องวงจรปิด มาที่
 mrkai999solarcell(at)gmail.com 


แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินการ หรือยินยันสำรองที่นั่ง
[/size]
Mrkai999 Academy
Line
@fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q


สอบถาม ทาง inbox
https://www.facebook.com/wirat.solarcell

วันศุกร์, กันยายน 16, 2559

21-25 พย.2559 สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ @สมุทรสงคราม 13/2559


1.จุดประสงค์การเรียนรู้

1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า 
1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ได้ 
1.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างถูกวิธี 
1.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์ได้ 
1.7 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ระยะเวลาฝึก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นเวลา 30 ชั่วโมงฝึก

3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก
3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.3 มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
3.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้า หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4. วุฒิบัตร
วุฒิบัตร ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล์
Technical rebuilding of solar panels and solar systems
ชื่อย่อ : วพร.สาขาเทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาที่ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะ เวลาฝึกทั้งหมดจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตร วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

จัดโดย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
สนับสนุนโดย
โซล่าเซลล์ไทยแลนด์


สำรองที่นั่ง 
กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่ 
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ
สัมมนาฟรี เทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล @แม่กลอง 13/2559
www.facebook.com/events/1162938150396418/


สมัครการเข้า สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1061.0.html

การ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ ที่ผ่านมา 

30มีค.-3เมย.59 ราชบุรีสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์12/59

สอบถาม
Mrkai999 Academy
Line
@fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q

วันพุธ, พฤศจิกายน 11, 2558

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 30พย.ถึง 4 ธค.2558 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 2/2558

โครงการอบรมฟรี การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
สาขา เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
(Installation and Maintenance CCTV System Techniques)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
-----------------------
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า
1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถแก้ไข ระบบเครือข่ายได้
1.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบระบบกล้องวงจรปิดได้
1.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.7 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ให้สามารถดูระบบกล้องผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกวิธี
1.8 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดได้
1.9 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ระยะเวลาฝึก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นเวลา 30 ชั่วโมงฝึก
3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก
3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.3 มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
3.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้า หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. วุฒิบัตร
วุฒิบัตร ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
ชื่อย่อ : วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาที่ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะ เวลาฝึกทั้งหมดจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตร วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิ
เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครได้ที่ 


https://www.facebook.com/events/926882124053974/

สอบถามรายละเอียดLine 
mrkai999
online 24 Hrs.
ศูนย์ประสานงานโครงการ
09-5531-6999
09.00-20.00

Tags: CCTV, CCTV online, cctv security system, cctv system, mrkai999, security, set up on line,system, กรุงเทพ, กล้องCCTV, กล้องวงจรปิด, กล้องวงจรปิดอบรมฟรี, การติดตั้ง host Free , ช่างติดกล้อง,ช่างติดตั้ง, ช่างเทคนิค, ตัวแทนจำหน่าย, ติดตั้ง, ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ประกาศสัมมนาฟรี, ประกาศอบรม สัมมนาฟรี, ประกาศอบรมฟรี, ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด, ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ผู้ประกอบธุรกิจ it ทุกด้าน, ผู้เชี่ยวชาญ ระบบรักษาความปลอดภัย, ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย, ฟรีสัมมนา, ฟรีอบรม, ฟรีเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด, ระบบกล้องวงจรปิด cctv, ระบบรักษาความปลอดภัย, วิธีติดตั้งกล้อง cctv, สัมมนา ฟรี, สัมมนากล้องวงจรปิดฟรี, สัมมนาการติดตั้งcctvฟรี, สัมมนาฟรี, สัมมนาฟรี 2555, สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรี ธันวาคม 2558, สัมมนาฟรีกรุงเทพ, สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรีรามอินทรา, อบรม ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี 2558, อบรมcctv, อบรมกล้องวงจรปิด, อบรมกล้องวงจรปิด 2558, อบรมกล้องวงจรปิดฟรี, อบรมการติดตั้งcctv, อบรมการติดตั้งcctvฟรี, อบรมฟรี, อบรมฟรี 2015, อบรมฟรี 2558, อบรมฟรี 2558, อบรมฟรี กล้องวงจรปิด, อบรมฟรีกรุงเทพ, อบรมฟรีกล้องวงจรปิด, อบรมฟรีสายไหม, อบรมอาชีพฟรี , อบรมฟรี 2558 , สัมมนาฟรี 2558 , อบรมฟรีกล้องวงจรปิด 2558 , สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2558 , ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน


สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด @ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทสาคร 1/2558หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

สาขา เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
(Installation and Maintenance CCTV System Techniques)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า
1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถแก้ไข ระบบเครือข่ายได้
1.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบ

ระบบกล้องวงจรปิดได้
1.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.7 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ให้สามารถดูระบบกล้องวงจร

ปิดผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกวิธี
1.8 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดได้
1.9 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ระยะเวลาฝึก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นเวลา 30 ชั่วโมงฝึก
3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก
3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.3 มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
3.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้า หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. วุฒิบัตร
วุฒิบัตร ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
ชื่อย่อ : วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาที่ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะ เวลาฝึกทั้งหมดจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตร วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิ


16 - 20  พย.2558 สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีที่ 
https://www.facebook.com/events/626015974203120/

Tags: CCTV, CCTV online, cctv security system, cctv system, mrkai999, security, set up on line,system, กรุงเทพ, กล้องCCTV, กล้องวงจรปิด, กล้องวงจรปิดอบรมฟรี, การติดตั้ง host Free , ช่างติดกล้อง,ช่างติดตั้ง, ช่างเทคนิค, ตัวแทนจำหน่าย, ติดตั้ง, ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ประกาศสัมมนาฟรี, ประกาศอบรม สัมมนาฟรี, ประกาศอบรมฟรี, ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด, ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ผู้ประกอบธุรกิจ it ทุกด้าน, ผู้เชี่ยวชาญ ระบบรักษาความปลอดภัย, ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย, ฟรีสัมมนา, ฟรีอบรม, ฟรีเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด, ระบบกล้องวงจรปิด cctv, ระบบรักษาความปลอดภัย, วิธีติดตั้งกล้อง cctv, สัมมนา ฟรี, สัมมนากล้องวงจรปิดฟรี, สัมมนาการติดตั้งcctvฟรี, สัมมนาฟรี, สัมมนาฟรี 2555, สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรี ธันวาคม 2558, สัมมนาฟรีกรุงเทพ, สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรีรามอินทรา, อบรม ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี 2558, อบรมcctv, อบรมกล้องวงจรปิด, อบรมกล้องวงจรปิด 2558, อบรมกล้องวงจรปิดฟรี, อบรมการติดตั้งcctv, อบรมการติดตั้งcctvฟรี, อบรมฟรี, อบรมฟรี 2015, อบรมฟรี 2558, อบรมฟรี 2558, อบรมฟรี กล้องวงจรปิด, อบรมฟรีกรุงเทพ, อบรมฟรีกล้องวงจรปิด, อบรมฟรีสายไหม, อบรมอาชีพฟรี , อบรมฟรี 2558 , สัมมนาฟรี 2558 , อบรมฟรีกล้องวงจรปิด 2558 , สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2558 

ชี้ชัด จัดเต็ม! ฟังทุกคำชี้แจง กทม. & กูรูผู้เชี่ยวชาญ เปิดทุกมิติกล้อง CCTV แพงเหยียบล้าน


กลายเป็นกระแสดราม่าหนักมาก.. หลังจาก กทม. เผยแพร่ราคาจัดซื้อของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ขนาด 4 TB (4,000 GB) ที่มีราคาแพงถึง 800,000 บาท เพื่อนำมาเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด CCTV ที่ติดตั้งใน กทม. แต่กลับโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วง พร้อมงัดหลักฐานเปรียบเทียบราคากับเว็บไซต์จำหน่ายอุปกรณ์ไอที.. ทำให้เกิดหลากข้อสงสัยตามมา ว่า  ทั้งหมดนี้คืออะไร? เหตุใดถึงราคาแพงเกินจริง?   
ได้สอบถามข้อมูลจากกูรูเรื่องกล้องวงจรปิด โดยใช้นามว่า Mrkai999 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องวงจรปิดและเป็นอาจารย์สอนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอย่างถูกต้องและเหมาะสม พบว่า อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ที่ กทม. จัดซื้อนั้น จริงๆ แล้ว ราคาไม่ถึงแสน..!? แล้วเหตุใด กทม. จึงจัดซื้อมาแพงถึง 800,000 บาท..!? ไปฟังคำชี้แจงจากปาก ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ของ กทม. ว่า แท้ที่จริงแล้ว ความจริง คือ?
ติดตามได้ที่
ไทยรัฐ

วันศุกร์, ตุลาคม 10, 2557

สืบจากคลิปและภาพกล้องวงจรปิด คดีฆาตกรรม 2 นักท่องเที่ยวเกาะเต่า 2 Koh Tao tourist murder case by mrkai999

According to the clip and CCTV images. 2 Koh Tao tourist murder case
หลายคนต่างสงสัย หลายฟากฝ่ายต่างตั้งคำถามถึงคดีสุดฉงน ชวนขบคิดถึงความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นกับ 2 นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ ที่ริมหาดทรายรี บนเกาะเต่า อ.พะงัน จ.สุราษฎร์ธานี แต่ปมปริศนาที่ตกเป็นข้อกังขาของคนไทยและคนต่างชาติ นั่นก็คือ ผู้ต้องหาชาวพม่าทั้ง 2 คน...แพะ หรือไม่แพะกันแน่ ?
กระนั้นทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ จะพาคุณไปผ่าปริศนาเรื่องข้อสังเกตจากภาพกล้องวงจรปิดภายในหอพักของชายอีกหนึ่งคน ผู้ซึ่งตกเป็นจำเลยสังคม ณ ขณะนี้!
ไทยรัฐออนไลน์ ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ไม่ประสงค์ออกนาม แต่บุรุษผู้นี้ขอใช้นามแฝงที่มีชื่อว่า @mrkai999 เขาผู้นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกล้องวงจรปิด และเป็นอาจารย์สอนการติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างถูกต้อง เหมาะสมในระดับประเทศ เพราะด้วยประสบการณ์อันโชกโชน และความชำนิชำนาญของอาจารย์ผู้นี้ จึงได้มีการตั้งข้อสังเกตหลายจุด ในภาพที่นำมาปรากฏต่อหน้าสาธารณชน...

ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอย่างละเอียดยิบ
อ่านต่อที่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ชี้ชัด จัดเต็ม! ฟังทุกคำชี้แจง กทม. & กูรูผู้เชี่ยวชาญ เปิดทุกมิติกล้อง CCTV แพงเหยียบล้าน


สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2558
ขณะที่ไขข้อสงสัยคดีเกาะเต่า ได้เดินทางมาถึงตอนที่ 4 แล้ว 
ตอน 1 แรงจูงใจ-อาวุธ ไม่แปลกคนตัวเล็กฆ่าคนตัวใหญ่กว่าได้
ตอน 2 จอบอาวุธสังหาร ตรวจ DNA ถุงยาง?
http://www.thairath.co.th/content/455501 
ตอน 3...หาจุดต่าง ค้นจุดแปลก! แกะรอยภาพวงจรปิดสุดแคลงใจ
http://www.thairath.co.th/content/455496
ตอน 4...เปิดฝักมีดชก อาวุธพกน่าสงสัย!
http://www.thairath.co.th/content/455972
110,872 ครั้ง

11/10/2014

Tags: mrkai999,ฆ่าฝรั่ง เกาะเต่า,คดีเกาะเต่า,พม่าฆ่าฝรั่ง,คดีฆ่านักท่องเที่ยว,ข่าวฆ่าฝรั่ง,ฆ่านักท่องเที่ยว,ฆ่าเปลือย,ฆ่าข่มขืน,ฮานนาห์ วิคตอเรีย วิทเธอริดจ์,เดวิด วิลเลียม มิลเลอร์,ตำรวจท่องเที่ยว,ข่าวอาชญากรรม,ไทยรัฐออนไลน์,กทม.,ต่างจังหวัด,ข่าวภูมิภาค,ภูมิภาค,ข่าวทั่วไทย,ทั่วไทย,thairath,ไทยรัฐ,หนังสือพิมพ์,ข่าว,ประท้วง,ร้องทุกข์,สิ่งแวดล้อม,ข่าวด่วน,ข่าวอุบัติเหตุ,ข่าวภาคใต้,ข่าวสังคม,ข่าว,หนังสือพิมพ์,ข่าวพาดหัว,ข่าวร้อน,อัพเดต


วันเสาร์, เมษายน 12, 2557

แชะ แชร์ โชว์ วัฒนธรรมสงกรานต์ไทยให้โลกรู้


แชะ แชร์ โชว์ วัฒนธรรมสงกรานต์ไทยให้โลกรู้ ด้วยการโพสต์รูป พิมพ์ #SongkranThailandและ #ThailandOnly สร้างสถิติติดเป็น top trend บน Google ด้วยกัน
#songkranthailand   #thailandonly  

รวมภาพ สงกรานต์ 2557 หรือ SongkranThailand 2014
https://plus.google.com/u/0/photos/100494837366807135719/albums/6001304019060491105

วันพุธ, กุมภาพันธ์ 26, 2557

อบรมฟรี กล้องวงจรปิด ประจำปี 2557


โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย CCTV System 
จัดทำขึ้นมาเพื่อ สร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัย และ CCTV System 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด รวมถึง การ set up one line การติดตั้ง ระบบออนไลน์ดูกล้องวงจรปิดผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ ผ่านอุปกรณ์อื่นๆ 
2.เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ตามแผนแม่บทระบบรักษาความปลอดภัยตามที่ หน่วยงานราชการต้องการ
3.เพื่อยกระดับ สร้างมาตราฐาน พัฒนาคุณภาพ การติดตั้ง การเซ็ตอัพ อย่างมืออาชีพ 
4.เพื่อเตรียม ความพร้อมของช่างฝีมือแรงงาน สำหรับเข้าเป็นสมาคมสมาชิกอาเชีย (AEC)
5.เพื่อเตรียมความพร้อมแต่งตั้งเป็น ศูนย์ให้บริการสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยของ กระทราวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกียวข้อง
6.เมื่อเข้าอบรมระบบ cctv system แล้วจะได้รับสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ มาตราฐานผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย ของกระทรวงไอซีทีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และได้รับใบประกาศ เมื่อผ่านการทดสอบ ตามมาตราฐาน ที่หน่วยงานกำหนด
7.เพื่อสร้างชุมชนการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา ผ่านระบบonline อาศัยตามทษฎีการพึ่งตนเอง ตามพระราชดำริ
8.ส่งเสริมกิจการของ นิสิต cctv ด้วยการสร้างร้านค้า online ให้เพื่อประกอบกิจการต่อ ให้ฟรี*หมายเหตุ
การทดสอบเข้ารับใบรับรองมาตราฐานจาก กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการศุนย์ให้บริการสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย
สถาบัน Open Security Service Center
http://www.ossc.in.th/forum/index.php


คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม 

1.เป็นผู้ประกอบกิจการดังต่อไปนี้ 
-ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด
-ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด
-ผู้ดำเนินธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต
-ผู้ประกอบกิจการด้าน it ทุกภาคส่วน
-ผู้ประกอบกิจการร้านซ่อมเครื่ืองใช้ไฟฟ้า หรือ ซ่อมคอมพิวเตอร์ 
-และผู้ที่สนใจที่ต้องการมีอาชีพเสริม
-มีอุปกรณ์พร้อมเข้าอบรม เช่น


1.notebook , netbook ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต ใช้ port Lan , WIFI ได้
2.สายแลนยาว 3 เมตรพร้อมเข้าหัวเรียบร้อย
3.Router ที่ใช้งานได้ปกติ 
4.กล้องถ่ายรูป (เพื่อทดสอบการย้อนแสงและมุมกล้อง)

2.หลักฐานการสมัครอบรมฟรี
-สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายสำเนา ขีดฆ่ากลาง กลางบัตรว่า "เฉพาะสัมมนาฟรีกล้องวงจรปิดเท่านั้น " ก่อนส่ง)
-สำเนาทะเบียนการค้า (ถ่ายสำเนา ขีดฆ่ากลาง กลางบัตรว่า "เฉพาะสัมมนาฟรีกล้องวงจรปิดเท่านั้น " ก่อนส่ง)
-สำเนา ภพ.20 
(สำหรับท่านที่แนบ สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนาภพ.20 ท่านจะได้รับสิทธิ์เป็น ศูนย์ cctv service center ของ โครงการ )

3.กดถูกใจ และแชร์ 
สัมมนากล้องวงจรปิดฟรี Free Seminar CCTV
https://www.facebook.com/FreeSeminarCctv/info

4.สมัครสมาชิกเวป www.ossc.in.th 
ได้ที่
http://www.ossc.in.th/forum/index.php?action=register
แนะนำให้ใช้ 
Gmail ในการสมัคร นะครับ

hotmail ระบบจะส่งเมลลไปหาไม่ได้ 5.เข้าระบบแล้วมารายตัวก่อนใช้งาน
http://www.ossc.in.th/forum/index.php/topic,18280.0.html

หากไม่ทำตามขั้นตอน 4 และ 5 ท่านจะไม่สามารถสมัคร ในข้อ 6. ผ่านได้  หรือกรอกไม่ตรงกับ user ที่สมัครมา ในเวป ossc ทีมงานจะติดต่อกับท่านทาง เมลล์ที่สมัครมาเท่านั้น 

6.เขียนเล่าประวัติตัวเองและความตั้งใจที่ได้รับอบรมแล้วจะนำไปประกอบอาชีพ ช่วยประเทศชาติในเรื่องความปลอดภัยได้ ทางใด? 
กรอกรายละเอียดของท่านทั้งหมดมาที่ ฟรอมด้านล่าง
โครงการอบรมฟรีกล้องวงจรปิด สัมมนาฟรีกล้องcctv ช่วยชาติ
http://goo.gl/F7lYwE

7.ประกาศรอบการสัมมนาฟรีกล้องcctv ตามวันเวลาประกาศ อบรมฟรีกล้องวงจรปิด 
http://www.ossc.in.th/forum/index.php/board,17.0.html

8.ตรวจสอบรอบการสัมมนากล้องวงจรปิดฟรีได้ที่
ตามวันเวลาประกาศ อบรมฟรีกล้องวงจรปิด 
http://www.ossc.in.th/forum/index.php/board,17.0.html

เล่าประวัติของท่าน พร้อม
Scan สำเนาของเอกสารของท่าน
ส่งเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเข้าร่วม สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 
มาที่
mrkai999cctv@gmail.com

รายละเอียดของโครงการ
http://freeseminarcctv.blogspot.com/
หรือ
http://www.ossc.in.th/forum/index.php/board,17.0.html ภาพงานอบรมฟรีกล้องวงจรปิด
รวมวิดีโอ สัมภาษณ์ นิสิต CCTV ที่เข้า อบรมฟรีกล้องวงจรปิด
สอบถาม
08-4111-2748 true
08-9204-9878 AIS

09.00-20.00Line 
mrkai999

add มาแล้วทักด้วยว่า "สมัครอบรมฟรีกล้องวงจรปิด" 
online 24 Hr.

 


สนับสนุนโครงการโดย


กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ


สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งขาติ


อำนวยการสอนโดย
สถาบันส่งเสริมการใช้ระบบรักษาความปลอดภัยและโอเพ่นซอร์ส
Tags: CCTV, CCTV online, cctv security system, cctv system, mrkai999, security, set up on line,system, กรุงเทพ, กล้องCCTV, กล้องวงจรปิด, กล้องวงจรปิดอบรมฟรี, การติดตั้ง host Free , ช่างติดกล้อง,ช่างติดตั้ง, ช่างเทคนิค, ตัวแทนจำหน่าย, ติดตั้ง, ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ประกาศสัมมนาฟรี, ประกาศอบรม สัมมนาฟรี, ประกาศอบรมฟรี, ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด, ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ผู้ประกอบธุรกิจ it ทุกด้าน, ผู้เชี่ยวชาญ ระบบรักษาความปลอดภัย, ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย, ฟรีสัมมนา, ฟรีอบรม, ฟรีเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด, ระบบกล้องวงจรปิด cctv, ระบบรักษาความปลอดภัย, วิธีติดตั้งกล้อง cctv, สัมมนา ฟรี, สัมมนากล้องวงจรปิดฟรี, สัมมนาการติดตั้งcctvฟรี, สัมมนาฟรี, สัมมนาฟรี 2555, สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรี ธันวาคม 2555, สัมมนาฟรีกรุงเทพ, สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรีรามอินทรา, อบรม ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี 2555, อบรมcctv, อบรมกล้องวงจรปิด, อบรมกล้องวงจรปิด 2556, อบรมกล้องวงจรปิดฟรี, อบรมการติดตั้งcctv, อบรมการติดตั้งcctvฟรี, อบรมฟรี, อบรมฟรี 2012, อบรมฟรี 2555, อบรมฟรี 2556, อบรมฟรี กล้องวงจรปิด, อบรมฟรีกรุงเทพ, อบรมฟรีกล้องวงจรปิด, อบรมฟรีสายไหม, อบรมอาชีพฟรี , 
อบรมฟรี 2557 , สัมมนาฟรี 2557 , อบรมฟรีกล้องวงจรปิด 2557 , สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2557