วันพุธ, พฤศจิกายน 11, 2558

สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด 30พย.ถึง 4 ธค.2558 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 2/2558

โครงการอบรมฟรี การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 

หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ
สาขา เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
(Installation and Maintenance CCTV System Techniques)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
-----------------------
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า
1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถแก้ไข ระบบเครือข่ายได้
1.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบระบบกล้องวงจรปิดได้
1.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.7 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ให้สามารถดูระบบกล้องผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกวิธี
1.8 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดได้
1.9 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ระยะเวลาฝึก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นเวลา 30 ชั่วโมงฝึก
3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก
3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.3 มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
3.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้า หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. วุฒิบัตร
วุฒิบัตร ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
ชื่อย่อ : วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาที่ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะ เวลาฝึกทั้งหมดจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตร วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิ
เข้าร่วมกิจกรรมและสมัครได้ที่ 


https://www.facebook.com/events/926882124053974/

สอบถามรายละเอียดLine 
mrkai999
online 24 Hrs.
ศูนย์ประสานงานโครงการ
09-5531-6999
09.00-20.00

Tags: CCTV, CCTV online, cctv security system, cctv system, mrkai999, security, set up on line,system, กรุงเทพ, กล้องCCTV, กล้องวงจรปิด, กล้องวงจรปิดอบรมฟรี, การติดตั้ง host Free , ช่างติดกล้อง,ช่างติดตั้ง, ช่างเทคนิค, ตัวแทนจำหน่าย, ติดตั้ง, ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ประกาศสัมมนาฟรี, ประกาศอบรม สัมมนาฟรี, ประกาศอบรมฟรี, ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด, ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ผู้ประกอบธุรกิจ it ทุกด้าน, ผู้เชี่ยวชาญ ระบบรักษาความปลอดภัย, ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย, ฟรีสัมมนา, ฟรีอบรม, ฟรีเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด, ระบบกล้องวงจรปิด cctv, ระบบรักษาความปลอดภัย, วิธีติดตั้งกล้อง cctv, สัมมนา ฟรี, สัมมนากล้องวงจรปิดฟรี, สัมมนาการติดตั้งcctvฟรี, สัมมนาฟรี, สัมมนาฟรี 2555, สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรี ธันวาคม 2558, สัมมนาฟรีกรุงเทพ, สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรีรามอินทรา, อบรม ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี 2558, อบรมcctv, อบรมกล้องวงจรปิด, อบรมกล้องวงจรปิด 2558, อบรมกล้องวงจรปิดฟรี, อบรมการติดตั้งcctv, อบรมการติดตั้งcctvฟรี, อบรมฟรี, อบรมฟรี 2015, อบรมฟรี 2558, อบรมฟรี 2558, อบรมฟรี กล้องวงจรปิด, อบรมฟรีกรุงเทพ, อบรมฟรีกล้องวงจรปิด, อบรมฟรีสายไหม, อบรมอาชีพฟรี , อบรมฟรี 2558 , สัมมนาฟรี 2558 , อบรมฟรีกล้องวงจรปิด 2558 , สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2558 , ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน


สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด @ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สมุทสาคร 1/2558หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ

สาขา เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
(Installation and Maintenance CCTV System Techniques)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้
1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานการจัดการอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
ในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า
1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถแก้ไข ระบบเครือข่ายได้
1.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบ

ระบบกล้องวงจรปิดได้
1.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
1.7 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ให้สามารถดูระบบกล้องวงจร

ปิดผ่านอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกวิธี
1.8 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิด รวมถึงเครื่องบันทึกกล้องวงจรปิดได้
1.9 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ระยะเวลาฝึก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นเวลา 30 ชั่วโมงฝึก
3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก
3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.3 มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
3.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้า หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4. วุฒิบัตร
วุฒิบัตร ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
ชื่อย่อ : วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาที่ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะ เวลาฝึกทั้งหมดจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตร วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิ


16 - 20  พย.2558 สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีที่ 
https://www.facebook.com/events/626015974203120/

Tags: CCTV, CCTV online, cctv security system, cctv system, mrkai999, security, set up on line,system, กรุงเทพ, กล้องCCTV, กล้องวงจรปิด, กล้องวงจรปิดอบรมฟรี, การติดตั้ง host Free , ช่างติดกล้อง,ช่างติดตั้ง, ช่างเทคนิค, ตัวแทนจำหน่าย, ติดตั้ง, ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ประกาศสัมมนาฟรี, ประกาศอบรม สัมมนาฟรี, ประกาศอบรมฟรี, ผู้จำหน่ายกล้องวงจรปิด, ผู้ติดตั้งกล้องวงจรปิด, ผู้ประกอบธุรกิจ it ทุกด้าน, ผู้เชี่ยวชาญ ระบบรักษาความปลอดภัย, ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย, ฟรีสัมมนา, ฟรีอบรม, ฟรีเรียนติดตั้งกล้องวงจรปิด, ระบบกล้องวงจรปิด cctv, ระบบรักษาความปลอดภัย, วิธีติดตั้งกล้อง cctv, สัมมนา ฟรี, สัมมนากล้องวงจรปิดฟรี, สัมมนาการติดตั้งcctvฟรี, สัมมนาฟรี, สัมมนาฟรี 2555, สัมมนาฟรี กล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรี ธันวาคม 2558, สัมมนาฟรีกรุงเทพ, สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด, สัมมนาฟรีรามอินทรา, อบรม ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี, อบรม สัมมนา ฟรี 2558, อบรมcctv, อบรมกล้องวงจรปิด, อบรมกล้องวงจรปิด 2558, อบรมกล้องวงจรปิดฟรี, อบรมการติดตั้งcctv, อบรมการติดตั้งcctvฟรี, อบรมฟรี, อบรมฟรี 2015, อบรมฟรี 2558, อบรมฟรี 2558, อบรมฟรี กล้องวงจรปิด, อบรมฟรีกรุงเทพ, อบรมฟรีกล้องวงจรปิด, อบรมฟรีสายไหม, อบรมอาชีพฟรี , อบรมฟรี 2558 , สัมมนาฟรี 2558 , อบรมฟรีกล้องวงจรปิด 2558 , สัมมนาฟรีกล้องวงจรปิด 2558 

ชี้ชัด จัดเต็ม! ฟังทุกคำชี้แจง กทม. & กูรูผู้เชี่ยวชาญ เปิดทุกมิติกล้อง CCTV แพงเหยียบล้าน


กลายเป็นกระแสดราม่าหนักมาก.. หลังจาก กทม. เผยแพร่ราคาจัดซื้อของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ขนาด 4 TB (4,000 GB) ที่มีราคาแพงถึง 800,000 บาท เพื่อนำมาเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด CCTV ที่ติดตั้งใน กทม. แต่กลับโดนสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วง พร้อมงัดหลักฐานเปรียบเทียบราคากับเว็บไซต์จำหน่ายอุปกรณ์ไอที.. ทำให้เกิดหลากข้อสงสัยตามมา ว่า  ทั้งหมดนี้คืออะไร? เหตุใดถึงราคาแพงเกินจริง?   
ได้สอบถามข้อมูลจากกูรูเรื่องกล้องวงจรปิด โดยใช้นามว่า Mrkai999 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกล้องวงจรปิดและเป็นอาจารย์สอนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอย่างถูกต้องและเหมาะสม พบว่า อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ที่ กทม. จัดซื้อนั้น จริงๆ แล้ว ราคาไม่ถึงแสน..!? แล้วเหตุใด กทม. จึงจัดซื้อมาแพงถึง 800,000 บาท..!? ไปฟังคำชี้แจงจากปาก ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดซื้อกล้องวงจรปิด CCTV ของ กทม. ว่า แท้ที่จริงแล้ว ความจริง คือ?
ติดตามได้ที่
ไทยรัฐ