วันศุกร์, กันยายน 16, 2559

21-25 พย.2559 สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ @สมุทรสงคราม 13/2559


1.จุดประสงค์การเรียนรู้

1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้พื้นฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า 
1.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า 
1.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
1.4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการเลือกใช้อุปกรณ์และสามารถออกแบบระบบโซลาร์เซลล์ได้ 
1.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างถูกวิธี 
1.6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และสามารถตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโซลาร์เซลล์ได้ 
1.7 เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ระยะเวลาฝึก
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เป็นเวลา 30 ชั่วโมงฝึก

3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก
3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3.3 มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิกส์
3.4 เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในสาขาช่างไฟฟ้า หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สถานประกอบการ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4. วุฒิบัตร
วุฒิบัตร ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขา เทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล์
Technical rebuilding of solar panels and solar systems
ชื่อย่อ : วพร.สาขาเทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล์
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาที่ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะ เวลาฝึกทั้งหมดจะมีสิทธิได้รับวุฒิบัตร วพร.สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์

จัดโดย
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
สนับสนุนโดย
โซล่าเซลล์ไทยแลนด์


สำรองที่นั่ง 
กดเข้าร่วมกิจกรรมใน Facebook
ให้ความรู้ ให้โอกาส ทางการศึกษาเป็นบุญใหญ่ 
รบกวนช่วยกันแชร์ ขอให้เจริญๆ ร่ำรวย ๆ
สัมมนาฟรี เทคนิคการซ่อมสร้างแผงและระบบโซล่าเซลล @แม่กลอง 13/2559
www.facebook.com/events/1162938150396418/


สมัครการเข้า สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ได้ที่
http://xn--c3ca1alk7csbac1l4gsae1b8c2dh.com/index.php/topic,1061.0.html

การ สัมมนาฟรีโซล่าเซลล์ ที่ผ่านมา 

30มีค.-3เมย.59 ราชบุรีสัมมนาฟรีโซล่าเซลล์12/59

สอบถาม
Mrkai999 Academy
Line
@fsh9278q
https://page.line.me/fsh9278q

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น